دیدار مقابل مقاومت البرز آخرین فرصت نجاریان به ابطحی خواهد بود و در صورت رقم خوردن هر نتیجه ای به جز پیروزی، همکاری ابطحی با ساروی ها را باید تمام شده دانست.